Оферта

Оферта на приєднання до Умов та Правил надання послуг громадської організації "Антиколектор" 

1. Загальні положення

1.1 Цей документ є відкритою пропозицією (далі - "Оферта") громадської організації "Антиколектор" юридична особа відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 45147826 (далі - ГО "Антиколектор"), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання Послуг (далі - "Договір") на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.

1.2 ГО "Антиколектор" публікує цю Оферту на інтернет-сайті anticollector.org.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: anticollector.org.ua.

1.3 Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати Послуг, фізична або юридична особа, яка провадить Акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.4 ГО "Антиколектор" залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис Послуг, Тарифів, Порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.

1.5 Ця Оферта акцептує Договір про надання послуг ГО "Антиколектор". Умови та Правила ГО "Антиколектор" є невідємною частною Договору, а Договір невідємною частиною цієї Оферти.

2. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

2.1 Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням ГО "Антиколектор". Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо ГО "Антиколектор" не вказано інше.

2.2 У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення ГО "Антиколектор" про відмову Користувача від подальшого використання Послуг ГО "Антиколектор", а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.

2.3 Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Послуг ГО "Антиколектор", визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

3. Предмет договору

3.1 В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, ГО "Антиколектор", надає доступ до Послуг які розміщені на Сайті https://anticollector.org.ua/, а Користувач зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

3.2 Акцептом Оферти (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов Оферти, її додатків, Правил, доповнень, які є його невід'ємними частинами) є момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, внесення та/або поповнення Гарантійного платежу, фактичне користування Сайту.

3.3 Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови Оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.

3.4 Крім тексту цього Договору, порядок надання Послуг ГО "Антиколектор" визначаються Правилами конфіденційності та Правилами користуванням Сайтом, які є невід'ємною частиною Договору.

3.5 Користувач самостійно здійснює вибір Послуг ГО "Антиколектор" доступ до яких і/або послугами яких він має намір отримати або скористатися.

3.6 ГО "Антиколектор" має право залучати третіх осіб (субпідрядників - адвокатів, юристів тощо) для надання Користувачам всіх або частини послуг.

4. Права і обов'язки ГО "Антиколектор"

4.1 ГО "Антиколектор" зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Послуг в порядку, визначеному цим Договором.

4.2 Користувачі погоджуються з тим, що ГО "Антиколектор" залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Послуг ГО "Антиколектор" в будь-який час з будь-якої причини.

4.3 ГО "Антиколектор" має право змінювати умови даного Договору в тому числі порядок оплати і тарифи Послуг. Інформація про такі зміни публікується ГО "Антиколектор" на Сайті. Продовження користування Сайтом Користувачем після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

4.4 ГО "Антиколектор" має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до будь-яких Послуг ГО "Антиколектор" в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

4.5 ГО "Антиколектор" має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Послуг ГО "Антиколектор".

4.6 ГО "Антиколектор" зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, які не передбачені цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком ГО "Антиколектор" в силу законодавства України.

4.7 ГО "Антиколектор" зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки ГО "Антиколектор" по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг. ГО "Антиколектор" може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті та / або укрпоштою з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1 Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору, а також оплачувати надані йому Послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

5.2 Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг ГО "Антиколектор" та їх вартості. 

5.3 Продовження користування Послугами після внесення змін в умови надання послуг розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

5.4 Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки ГО "Антиколектор", повідомляючи при цьому свої контактні дані.

5.5 Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

5.6 Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

6. Відповідальність та обмеження відповідальності

6.1 ГО "Антиколектор" не відповідає перед Користувачем за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку.

6.2 При порушенні Користувачами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, ГО "Антиколектор" залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Послуг ГО "Антиколектор" на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Послуг на постійній основі.

6.3 ГО "Антиколектор" не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Послуг, за припинення доступу до Послуг, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

6.4 ГО "Антиколектор" не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Послуг, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

7. Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення

7.1 Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через укрпошту та / або з допомогою додаткових засобів Комунікації зазначених в Умовах та Правилах. 

7.2 Користувач і ГО "Антиколектор" погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в межах послуг, що надаються відповідно до цього Договору, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.

7.3 Користувач і ГО "Антиколектор" погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

7.4 Користувач і ГО "Антиколектор" зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.

8. Порядок вирішення спорів

8.1 Користувач і ГО "Антиколектор" погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. 

8.2 Претензії Користувача відносно наданих ГО "Антиколектор" Послуг приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу ГО "Антиколектор" протягом трьох місяців з дня надання Послуг або відмови в його наданні.

8.3 У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження ГО "Антиколектор".

9. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

9.1 Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням ГО "Антиколектор". Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо ГО "Антиколектор" не вказано інше.

9.2 У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення ГО "Антиколектор" про відмову Користувача від подальшого використання Послуг ГО "Антиколектор", а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.

9.3 Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Послуг ГО "Антиколектор", визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

10. Заключні положення

10.1 Цей Договір і відносини між ГО "Антиколектор" та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.2 Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

10.3 Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених в Умовах та Правилах цього Договору та діє до моменту закінчення використання Користувачем Послуг "Антиколектор".

10.4 Умови та Правила розміщені за посиланням https://anticollector.org.ua/terms, Політика конфіденційності за посиланням https://anticollector.org.ua/privacy-policy, Тарифи за посиланням https://go.anticollector.org.ua/

Громадська організація "Антиколектор"
Юридична адреса: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, пров. Рибальський, будинок 22, квартира 53
Ідентифікаційний код юридичної особи 45147826

15.01.2023 року Підпис __________Електронна печатка___________ Керівник Прокопчук Михайло Анатолійович