Умови та Правила надання послуг

Умови та Правила надання Послуг ГО "Антиколектор" є договором приєднання у відповідності до ст. 634 ЦКУ.

Ці Умови та Правила надання Послуг ГО "Антиколектор" є невід'ємною частиною Оферти яка адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання Послуг і викладена на сторінці https://anticollector.org.ua/offer

1. Загальні положення

1.1 Терміни та поняття

1.1.1 Автентифікація - процедура, що дає змогу надавачу послуг установити та підтвердити особу користувача послуг, наявність у нього підстав для використання таких послуг, у тому числі шляхом перевірки індивідуальної облікової інформації користувача послуг.

1.1.2. Авторизація – процедура отримання користувачем дозволу на отримання послуг.

1.1.3. Верифікація – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

1.1.4. Засіб дистанційної комунікації (або Дистанційні канали обслуговування/ або Віддалені канали обслуговування) - засіб комунікації, що використовується у процесі укладання правочинів щодо надання послуг (у тому числі для надсилання та отримання всіх необхідних для цього документів та відомостей) та/або ініціювання операцій без фізичної присутності надавача послуг та користувача, а саме: сайт anticollector.org.ua в цілому та з урахуванням його піддоменів, сторінка www.facebook.com/GOAnticolector, група www.facebook.com/groups/anticollector.ukraine, ютуб-канал www.youtube.com/@anticolector, їх месенджери та будь-які інші системи, якщо громадською організацією надається технічна можливість для здійснення з їх допомогою дистанційного обслуговування.

1.1.5. Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг та здійснення операцій на підставі дистанційних
розпоряджень Клієнта із застосуванням Засобів дистанційної комунікації. 

1.1.6. Електронний підпис – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".

1.1.7. ЄКБ – Єдина клієнтська база даних ГО "Антиколектор" про фізичних та юридичних осіб, створена для систематизації інформації про них, в якій обробляються дані в цілях, пов'язаних з наданням таким особам послуг, а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації, забезпечення реалізації господарських
відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових та інших відносин для дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур громадської організації під час
укладання, реєстрації, виконання та супроводження договорів про здійснення операцій, для інформування про продукти та послуги ГО, проведення опитування щодо якості обслуговування, з'ясування потреб, думок і міркувань, забезпечення діяльності ГО, захисту та реалізації її прав та інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань.

1.1.8. Ідентифікація особи – заходи, що вживаються суб’єктом первинного моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

1.1.9. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

1.1.10. Календарний день – будь-який день тижня, місяця, року.

1.1.11. Користувач (далі — Користувач або Клієнт) – фізична особа, суб'єкт господарювання, споживач послуг, користувач послуг Громадської організації, який користується/одержує  послуги на умовах, визначених Умовами та правилами (далі
за текстом Клієнт може виступати як контрагент). Клієнтом може бути, в тому числі, нерезидент, якщо законодавством та
внутрішніми документами Громадської організації передбачено надання відповідних послуг нерезиденту.

1.1.12. Контрольна інформація Клієнта – буквена або цифрова інформація, яка зазначається Клієнтом у Заяві на надання послуги або в іншому документі, та реєструється у базі даних ГО "Антиколектор" і використовується для встановлення (підтвердження) відповідності особи Клієнта без його присутності отриманим ідентифікаційним даним під час звернення до ГО "Антиколектор".

1.1.13. Офіційний сайт ГО "Антиколектор" – офіційно зареєстрований за ГО "Антиколектор" сайт у мережі Інтернет, anticollector.org.ua.

1.1.14. Приєднання Клієнта до Умов та Правил надання послуг – приєднання Клієнта на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України до запропонованого ГО "Антиколектор" Договору
в цілому шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання (індивідуальної частини договору), яка разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг (публічна частина
договору) становлять договір обслуговування.

1.1.15. Тарифи – система ставок оплати за послуги ГО "Антиколектор", яка є невід'ємною частиною Договору. Перелік та розмір Тарифів може змінюватися і доповнюватися, що узгоджується з Клієнтом в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором.

1.1.16. Простий електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем (Клієнтом) до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються
ним як підпис, крім кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису, електронного підпису Національного банку. Сторони визнають Простим електронним підписом такі способи підписів Клієнта: QR-код, кнопки "Підпис", "Підписав", "Підтверджую", "Ознайомився" тощо у
програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах ГО "Антиколектор" у мережі Інтернет, де Клієнту надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання
відповідної послуги та підписати відповідний договір, дати доручення ГО "Антиколектор" на здійснення операції тощо, або якщо інтерфейс відповідного ГО "Антиколектор" дає Клієнту
змогу зробити однозначний висновок про суть операції, доручення на здійснення якої Клієнт надає ГО "Антиколектор" шляхом підписання способами, що узгоджені Сторонами вище.

1.1.17. Унікальний ідентифікатор - комбінація цифр або знаків, що надається Користувачу ГО "Антиколектор" та дає змогу однозначно ідентифікувати Користувача для цілей
виконання будь якої операції. Унікальний ідентифікатор застосовується у випадках та в порядку, визначеними умовами відповідної послуги ГО "Антиколектор".

1.1.18. Індивідуальна облікова інформація - індивідуалізований набір інформації, що надається ГО "Антиколектор" Користувачу або його уповноваженому представнику для цілей
автентифікації.

1.1.19. Втрата індивідуальної облікової інформації - неможливість використання Користувачем індивідуальної облікової інформації, неправомірне заволодіння та/або
використання чи загроза заволодіння та/або використання іншими особами індивідуальної облікової інформації або її компонентів.

1.1.20. Усі інші терміни, не наведені в цьому Договорі, вживаються у значенні, визначеному законодавством.

В разі, якщо значення терміну, наведеного в цьому Договорі, змінилося внаслідок змін в законодавстві, Сторони узгодили, що термін вживається у значенні, визначеному законодавством.

Громадська організація "Антиколектор"
Юридична адреса: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, пров. Рибальський, будинок 22, квартира 53
Ідентифікаційний код юридичної особи 45147826

15.01.2023 року Підпис __________Електронна печатка___________ Керівник Прокопчук Михайло Анатолійович