Справа № 354/974/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН

Справа № 354/974/22: Скасували виконавчий напис нотаріуса від ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН

розглянувши в порядкуспрощеного провадження занаявними усправі матеріаламицивільної справиза позовноюзаявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН, треті особи : приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Хорішко Олександр Олександрович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернулася до суду з позовом до відповідача про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що на сайті Єдиного реєстру виконавчих проваджень вона дізналася про існування виконавчого провадження №67926296 від 16.12.2021 року, в якому вона є боржником перед Товариством з обмеженою відповідальністю ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН, яке знаходиться на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Хорішка О.О. За запитом її представника приватним виконавцем була надано постанову про відкриття виконавчого провадження, та у відповіді зазначено, що діяльність приватного виконавця Журид С.М. зупинена на підставі наказу Міністерства юстиції №144/7 від 17.01.2022 року, на період зупинення його діяльності його заміщує приватний виконавець Хорішко О.О. У виконавчому провадженні відсутній кредитний договір на підставі якого вчинено виконавчий напис №174584 від 15.06.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М. Із виконавчого напису вбачається, що приватним нотаріусом запропоновано звернути стягнення із позивачки, яка є боржником за кредитним договором №30029913068/227209 від 31.01.2020 року, укладеним із первісним кредитором ТОВ ГОУФІГОУ, право вимоги за яким було відступлено до нового кредитора - ТОВ ФК СІТІ ФІНАНС ГРУП відповідно до договору факторингу №1-31/05/2021 від 31.05.2021 року, згідно до якого ТОВ ФК СІТІ ФІНАНС ГРУП набуло право нового кредитора до позичальника за кредитним договором. В подальшому, ТОВ ФК СІТІ ФІНАНС ГРУП та ТОВ ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН було укладено договір про відступлення права вимоги від 03.06.2021 року, відповідно до якого ТОВ ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН набуло право нового кредитора до позичальника за кредитним договором. За виконавчим написом, який пред`явлено до примусового виконання до приватного виконавця Журид С.М., стягнуто із позивачки заборгованість за кредитним договором за період з 02.03.2020 року по 09.06.2021 року у сумі 8651,25 грн. загальна сума, яка підлягає до стягнення становить 9851,25 грн., і на даний момент перебуває на виконанні у приватного виконавця Хорішка О.О. Вважає, що приватним нотаріусом були порушені вимоги щодо безспірності заборгованості, та виконавчий напис суперечить позиції Верховного Суду від 15квітня 2020року усправі №158/2157/17та від 12березня 202року усправі №757/54703/18-цу зв`язку з чим просила визнати зазначений виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 09.09.2022 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Інші процесуальні дії у справі (забезпечення доказів, зупинення і поновлення провадження тощо): не надходили та не застосовувались.

Відповідачем у встановлений строк та станом на момент прийняття рішення по справі не надано заперечень щодо розгляду справи у порядку спрощеного провадження, відзиву на позовну заяву та доказів, котрими підтверджуються заперечення проти позову.

Треті особи не надали пояснень на позовну заяву.

Розглянувши подані матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

15.06.2021 рокуприватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Є.М.вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №174584, згідно з яким стягнуто з позивача 8651,25 грн. заборгованості за кредитним договором, загальна сума, яка підлягає до стягнення становить 9851,25 грн.

Постановою приватноговиконавця виконавчогоокругу містаКиєва ЖуридС.М.від 16.12.2021року відкритовиконавче провадження№67926296з виконаннявищевказаного виконавчогонапису.

За загальним правилом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першою статті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом.

При цьому, відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтею 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України «Про нотаріат» визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року за № 296/5, містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ вказаного Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача. Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень - письмової вимоги про усунення порушень

іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу (підпункти 2.2, 2.3 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Крім того, підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ цього ж Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 (далі Перелік документів). При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів.

Так, п.п.1, 1-1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів передбачено стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами.

Зокрема, для одержання виконавчого напису за нотаріально посвідченими договорами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно (крім випадку, передбаченого пунктом 1-1 цього переліку) подаються:

а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів);

б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання (п. 1 Переліку документів).

В той де час, одержання виконавчого напису за іпотечними договорами, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов`язанням до закінчення строку виконання основного зобов`язання, подаються:

а) оригінал нотаріально посвідченого іпотечного договору;

б) оригінал чи належним чином засвідчена копія договору, що встановлює основне зобов`язання;

в) засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання, що була надіслана боржнику та майновому поручителю (в разі його наявності), з відміткою стягувача про непогашення заборгованості;

г) оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв`язку та опису вкладення, що підтверджують надіслання боржнику письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання;

ґ) довідка фінансової установи про ненадходження платежу.

За результатами аналізу вищенаведених норм можна дійти таких висновків.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує виникнення права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання безспірного зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, про захист якого він звернувся до нотаріуса, повинне існувати на момент звернення. Так само, на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису, повинна існувати й, крім того, також бути безспірною заборгованість боржника перед стягувачем.

Отже, безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису.

З матеріалів справи вбачається про наявність спору про суму заборгованості перед банком.

Враховуючи викладене, суд дійшов переконання, що при вчиненні виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Остапенка Є.М.

№174584від 15.06.2021року порушено вимогист. 88 Законута п.п. 3.1 п. 3 Порядку, а саме з наявністю спору заборгованості та його розміру.

Отже, враховуючи те, що при вчиненні виконавчого напису нотаріусом не були враховані обставини, які свідчать про спір щодо розміру заборгованості між сторонами, суд приходить до висновку, що позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно дост. 133 ЦПК Українисудові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

На підставідосліджених доказіввстановлено,що прирозгляді вказаноїсправи,ОСОБА_1 понесла витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4500 грн., які документально підтверджені, суд дійшов висновку про стягнення зазначених витрат з відповідача.

Згідно частини 2 статті 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Тому, у відповідності до ст.141 ЦПКУкраїни з відповідача підлягають стягненню на користь позивача витрати по сплаті судового збору у розмірі 992,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.10-13,76-81,89,264-265 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати виконавчий написприватного нотаріусаКиївського міськогонотаріального округуОстапенка ЄвгенаМихайловича №174584від 15.06.2021року простягнення з ОСОБА_1 накористь Товаристваз обмеженоювідповідальністю ФКДЕБТ КОЛЛЕКШНзаборгованості закредитним договором№3002913068/227209 від 31.01.2020року врозмірі 8651,25грн., таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН ( код ЄДРПОУ: 44243120, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд.7, офіс 26) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) судовий збір у розмірі 992,40 грн. за подання позовної заяви, витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 4500 грн., а всього стягнути 5492,40 грн. судових витрат.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Позивач: ОСОБА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відповідач: Товариство зобмеженою відповідальністю ФК ДЕБТ КОЛЛЕКШН, код ЄДРПОУ: 44243120, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, буд.7, офіс 26,

Третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, м.Київ, вул.Мала Житомирська, 6/5,

Третя особа: приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Хорішко Олександр Олександрович, м.Київ, вул.Дегтярівська, 25-А, корпус 1, офіс 2.

Головуючий суддя: Н.В.Єрмак