Четверг, 18 февраля 2021 10:11

У ВРУ зареєстровано проєкт закону №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

По суті, це поки що проєкт закону, тобто давати якісь оцінки чи висловлювати думку немає сенсу. 9 ніціаторів законопроекту №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від "СЛУГА НАРОДУ" та по одному від депутатської групи "ДОВІРА" та "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ". Сам законопроект на 92 аркуші, нижче опублікую пояснювальну записку.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України Про фінансові послуги та фінансові компанії

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

З 1 липня 2020 року Національний банк України відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-IX від 12.09.2019 став регулятором окремих ринків небанківських фінансових послуг. Слід зазначити, що чинна система державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб’єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг має недостатньо збалансований та системний характер. Правова база обмежується рамковим законодавством стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів, що разом з відсутністю спеціального законодавства по окремим небанківським фінансовим установам стримує інтенсивність розвитку ринків небанківських фінансових послуг, знижує їх інвестиційну привабливість та викривляє їх роль у розвитку економіки України в цілому. Недостатня ефективність державного регулювання та нагляду, надмірна зарегульованість дозвільних процедур для фінансових установ та інших піднаглядних організацій необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам.

Чинний Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” був прийнятий ще у 2001 році і з того часу не переглядався. У зв’язку з цим, його положення не відповідають реаліям сьогодення, які склались на ринку фінансових послуг, а також не враховуюють останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури. При цьому, ситуація ускладнюється тим, що регулювання банківської діяльності та діяльності на ринках капіталу фактично здійснюється за окремим законодавством, відтак відсутній спільний підхід до визначення однакових для різних частин фінансового ринку положень.

На даний час залишаються неврегульованими ключові правові засади діяльності небанківських фінансових установ, відмінних від страховиків та кредитних спілок,  в частині їх ліцензування, вимог до діяльності та нагляду, з урахуванням диференційнованого підходу залежно від рівня ризиковості такої діяльності.

З огляду на зазначене, вбачається необхідним прийняття закону, який буде фундаментальною основою для всього ринку фінансових послуг, встановлюватиме ключові принципи та засади діяльності на цьому ринку, захисту споживачів при наданні таких послуг, а також державного регулювання і нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг.

Положеннями законопроєкту передбачається унормувати такі питання:

 • встановити уніфіковані, спільні для всього фінансового ринку положення щодо визначень, ключових засад та принципів функціонування ринку фінансових послуг та вимог до діяльності з надання відповідного виду фінансових послуг;
 • комплексно врегулювати питання, пов’язані із захистом прав споживачів фінансових послуг під час отримання інформації про фінансову послугу, укладення відповідного договору та його виконання;
 • визначити вимоги до діяльності фінансових компаній та ломбардів, порядку їх реорганізації та виходу з ринку .

Враховуючи окреслені проблеми, пропонується якісно оновити чинну редакцію Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” з метою забезпечення формування платоспроможного, стійкого та конкурентного ринку фінансових послуг.

 

 1. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект покликаний створити можливості для розвитку фінансових установ у різних сегментах, стати підгрунттям для приведення вимог щодо їх діяльності, регулювання та нагляду за ними до міжнародних практик, що дозволить забезечити функціонування ефективного ринку фінансових послуг, як невід’ємної частини економіки України, надасть можливість для зростання особам, які надають фінансові послуги та забезпечити при цьому достатній рівень захищеності їх клієнтів.

Законопроєктом зокрема пропонується:

1) встановити, з метою однорідності їх застосування, універсальні положення щодо державного регулювання ринку фінансових послуг;

2) закріпити роль та взаємозв’язок фінансових послуг із послугами, що є з ними пов’язаними – супровідними, посередницькими та допоміжними послугами;

3) розширити можливості для фінансових установ надавати нові види послуг для більш глибокого їх проникнення на ринок фінансових послуг;

4) принципово змінити підхід до ліцензування – відійти від ліцензування видів фінансових послуг, натомість здійснювати ліцензування виду діяльності фінансової установи з надання певної фінансової послуги одночасно із включенням такої установи до відповідного реєстру з метою спрощення процесу доступу на ринок та підвищення ефективності регулювання;

5) запровадити сучасні принципи пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою;

6) запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи;

7) удосконалити механізми застосування  коригувальних заходів та заходів впливу у разі порушення фінансовими установами вимог законодавства;

8) підвищити захист прав споживачів фінансових послуг шляхом зростання їх обізнаності із фінансовими послугами, які їм надаються, запровадження нагляду Регулятора за ринковою поведінкою надавачів фінансових послуг, що також запобігатиме недобросовісній конкуренції та проявам шахрайства на ринку фінансових послуг;

9) встановити положення, що регламентують аутсорсинг на ринку фінансових послуг;

10) удосконалити порядок здійснення нагляду окремими регуляторами та порядку їх взаємодії між собою, з іншими державними органами та органами регулювання і нагляду інших країн;

11) встановити положення, які регулюватимуть діяльність фінансових компаній та ломбардів: вимоги до їх діяльності, порядок реорганізації та виходу з ринку;

12) унормувати питання укладання договорів з надання фінансових послуг.

З урахування цього, планомірне запровадження нової моделі регулювання та нагляду надасть учасникам відповідних ринків фінансових послуг достатньо часу для побудови належної системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, визначити стратегію розвитку та бізнес-модель, сформувати капітал, достатній для підтримки своєї платоспроможності, забезпечити необхідний рівень ліквідності та якості активів, що сприятиме фінансовій стійкості таких осіб.

 

 1. Основні положення законопроекту

Законопроєктом передбачається якісне та концептуальне оновлення редакції Закону України «Про фінансові послуги та державе регулювання ринків фінансових послуг» з метою закріплення  нових підходів до регулювання відповідних ринків фінансових послуг та діяльності відповідних фінансових установ. Так, новою редакцією Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» пропонуються наступні зміни.

 В частині загального регулювання ринку фінансових послуг пропонується:

 • осучаснення та розширення термінології, яка використовується у законодавстві щодо регулювання ринків фінансових послуг;
 • встановлення обмежень щодо розповсюдження положень закону на надання фінансових послуг в межах загальнодержавних та місцевих бюджетних програм, з метою підвищення ефективності їх застосвування та спрощення регулювання відповідних суб’єктів;
 • закріплення принципів надання фінансових послуг та захисту прав клієнтв (споживачів) з метою забезпечення функціонування прозорого та конкурентного ринкового середовища;
 • розширення положень щодо обов’язку надавача фінансової послуги стосовно надання повної та комплексної інформації про свою діяльність та весь спектр фінансових послуг, які ним надаються, у зрозумілій формі без спроб штучного ускладенння сприйняття такої інформації;
 • встановлення вимог не лише до реклами фінансових послуг, а й до будь-якої іншої форми поширення інформації про фінансові послуги з метою максимізації захисту клієнтів від неправдивої та/або маніпулятивної інформації;
 • посилення норм щодо захисту прав клієнтів при укладенні договору, зокрема щодо заборони зміни в односторонньому порядку не лише відсоткової ставки, а й будь-яких інших платежів або встановлення нових платежів, порядку укладення договорів в дистанційній формі та/або шляхом приєднання;
 • запровадження поняття “таємниця фінансової послуги” як спрощеного аналогу банківської таємниці, встановлення режиму її захисту та розкриття фінансовими установами та регуляторами;
 • виділення семи видів діяльності на ринку фінансових послуг, щодо яких здійснюється відповідне ліцензування та регулювання;
 • запровадження можливості існування “регуляторної пісочниці” - тестового середовища для іноваціних компаній з обмеженими масштабом функціонування задля забезпечення захисту їх клієнтів;
 • опис можливих шляхів залучення надавачами фінансових послуг коштів із встановленням заборони їх залучення на масовому ринку у вигляді вкладів для всіх установ, крім банків та кредитних спілок, а також запровадження інституту кваліфікованих інвесторів, які мають змогу інвестувати у діяльність фінансових установ у разі відповідності встановленим критеріям;
 • встановлення положень щодо зовнішньогго аудиту фінансових установ та порядку взаємодії Національного банку України із аудиторськими компаніями;
 • закрпіплення положень щодо аутсорсингу, як виконання третіми особами функцій або окремих процесів надавача фінансових послуг, із визначенням порядку взаємодії між ними, розподілу відповідальності та ролі регулятора;
 • запровадження можливості існування саморегулівних організацій учасників ринку;
 • встановлення завдань, принципів та методів державного регулювання діяльності з наданя фінансових послуг, а також відповідних обмежень;
 • можливість застосування під час здійснення нагляду професійного судження регулятора із відповідними запобіжниками;
 • визначення нагляду за ринковою поведінкою як механізму контролю якісних показників діяльності надавача фінансових послуг, зокрема в частині дотримання вимог щодо захисту прав споживачів;
 • розширення сфери дії Кредитного реєстру Національного банку Укарїни крім банків на інші фінансові установи з метою покращення управління ризиками та захисту клієнтів від надмірного боргового навантаження.

В частині регулювання діяльності фінансових компаній та ломбардів:

 • визначення переліку фінансових послуг, які можуть надаватися фінансовими компаніями та ломбардами, та можливості їх суміщення;
 • встановлення обмежень щодо діяльності фінансової компанії, можливість здійснення нею іншої діяльності ніж надання фінансових послуг;
 • особливості діяльності ломбардів, зокрема кредитування лише під заставу, порядок збереження заставного майна, обмеження обсягу вимог до позичальників вартістю застави тощо;
 • особливості відкриття відокремлених підрозділів, а також філій іноземних фінансових установ в Україні;
 • диференціація вимог до капіталу фінансової компанії та ломбарду залежно від видів та кількості фінансових послуг, надання яких планується;
 • вимоги та обмеження щодо найменування фінансових компаній та ломбардів;
 • порядок ліцензування фінансових компанй та ломбардів, перелік відповідних документів, причини відмови у видачі ліцензії та наслідки такої відмови;
 • порядок та підстави зміни обсягу ліцензії фінансової компанії або ломбарду (збільшення або зменшення кількості видів фінансових послуг, право на надання яких має особа);
 • вимоги до структури власності фінансових компаній та ломбардів, а також їх власників істостної участі, та порядок перевірки їх відповідності таким вимогам;
 • загальні вимоги до керівників фінансової компанії або ломбарду, і порядок їх погодження Національним банком України, вимоги до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії або ломбарду;
 • порядок і обсяги інформування фінансовою компанією та ломбардом Національного банку України про свою діяльність;
 • особливості аутсорсингу функцій або процесів фінансових компаній або ломбардів;
 • встановлення обсягів даних, які отримуються фінансовими компаніями та ломбардами та передаються ними до кредитного реєстру Національного банку України;
 • повноваження Національного банку України у сфері здійснення нагляду за діяльністю фінансових компаній, в тому числі підстави та порядок застосування коригувальних заходів та заходів впливу;
 • особливості реорганізації фінансової компанії та ломбарду;
 • підстави та порядок повного або часткового анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ломбарду.

Крім цього, законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України, які кореспондують з пропонованими законопроектом положеннями.

 

 1. Місце законопроєкту в системі законодавства

У цій сфері правового регулювання суспільних відносин основними законодавчими актами є Цивільний та Господарський кодекси України, закони України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінанснвоих послуг», «Про Національний банк України» та низка інших законодавчих актів.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроєкту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 

 1. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття законопроєкту забезпечить запровадження якісно нової моделі регулювання діяльності з надання фінансових послуг, яка враховує положення директив ЄС, найкращі світові практики регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг з урахуванням особливостей вітчизняного ринку, а саме в частині удосконалення вимог до ліцензування, оцінки платоспроможності та ліквідності, корпоративного управління та системи управління ризиками фінансових установ, застосування Національним банком України ризик-орієнтованого та пропорційного підходів як при здійсненні пруденційного нагляду, так і нагляду за ринковою поведінкою.

 

 

Народний депутат України

 

Д.О. Гетманцев

та інші народні депутати України

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 18 февраля 2021 10:26
Другие материалы в этой категории: « Судовий збір 2021. Нові ставки судового збору

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены