В Україні відповідно до Конституції запро- ваджено апеляційне та касаційне оскаржен- ня судових рішень.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
ХТО МАЄ ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ?
За загальним правилом, оскаржити рішення суду в апеляційному порядку може особа, яка брала участь у справі або яка не брала участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо зачіпає її права, свободи, інтер- еси чи обов’язки.

ЯК ПОДАТИ АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ?
Апеляційна скарга подається до апеляційного суду че- рез суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не піз- ніше наступного робочого дня після їхнього надходжен- ня направляються до апеляційного суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається про- тягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, мо- жуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протя- гом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.
Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не зна- йде підстав для поновлення строку, про що постановля- ється ухвала.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі. В апе- ляційній скарзі мають бути зазначені:
• найменування суду, до якого подається скарга;
• ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
• ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у спра- ві, їх місце проживання або місцезнаходження;
• рішення або ухвала, що оскаржуються;
• в чому полягає незаконність і (або) необґрунтова- ність рішення або ухвали;
• нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, об- ґрунтування поважності причин неподання дока- зів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
• клопотання особи, яка подала скаргу;
• перелік документів та інших матеріалів, що до- даються.
Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скар- ги, поданої представником, має бути додана довіре- ність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.
До апеляційної скарги додаються копії скарги та дода- них письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
Подайте апеляційну скаргу до суду одним з таких спо- собів:
• надішліть скаргу поштою рекомендованим цінним (з описом вкладення) листом з повідомленням про вручення;
УВАГА! У разі надіслання скарги поштою, датою її подання вважається дата передачі скарги до по- штового відділення.
• подайте скаргу безпосередньо до канцелярії суду, при цьому, за Вашим бажанням, працівник суду повинен на другому (Вашому) примірнику скарги поставити відмітку про її отримання судом.

При собі необхідно мати паспорт або інший до- кумент, що посвідчує Вашу особу, та довіреність, якщо Ви є представником сторони в процесі.


КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кри- мінальних справ розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуаль- ним законом.
Касаційна скарга подається безпосередньо до цього суду, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, який перевіряє її відповід- ність вимогам закону.
Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухва- лою) апеляційного суду. У разі пропущення строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної ін- станції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.
Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається особі, яка її по- дала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмов- лено.
Питання про поновлення строку на касаційне оскар- ження і про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала.
Касаційна скарга подається у письмовій формі. У каса- ційній скарзі повинно бути зазначено:
• найменування суду, до якого подається скарга;
• ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
• ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у спра- ві, їх місце проживання або місцезнаходження;
• рішення (ухвала), що оскаржується;
• в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
• клопотання особи, яка подає скаргу;
• перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
Касаційна скарга підписується особою, яка подає скар- гу, або її представником.
До касаційної скарги, поданої представником, по- винна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.
У суді функціонує автоматизована система докумен- тообігу суду, що забезпечує: об’єктивний та неуперед- жений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь.

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ переглядає судові рішен- ня у цивільних справах виключно з підстав і в поряд- ку, встановлених ЦПК України.
Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана до Верховного суду України виключ- но з підстав:
• неоднакового застосування судом (судами) ка- саційної інстанції одних і тих самих норм матері- ального права, що потягло ухвалення різних за змістом рішень у подібних правовідносинах;
• встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішен- ні справи судом.

court.gov.ua/userfiles/05_web.pdf

Подробнее...