Телефон гарячої лінії +380 95 176 2872 | Фейсбук сторінка | Група в фейсбук | Ютуб-канал |

Безкоштовна юридична консультація
 • Кредит та іпотека
 • Виконавче провадження
 • Виконавчий напис нотаріуса

Складання юридичних документів
 • Заяви, скарги, звернення
 • Позовна заява 
 • Відзив на позовну заяву

Досудове врегулювання спорів
 • Мирове врегулювання
 • Звернення до кредитора
 • Скарга до НБУ

Повний судовий супровід
 • Захист при подачі позову
 • Скасування виконавчого напису
 • Не визнання пунктів договору

.

Поняття, значення, види процесуальних строків в цивільному процесі

Поняття, значення, види процесуальних строків в цивільному процесі

Сама розповсюджена проблема наших позичальників, пропуск процесуальних строків. Найчастіше, це пропуск строку для подання відзиву на позовну заяву.

В даній статті я розберу що таке процесуальні строки, основні процесуальні строки котрі повинен знати позичальник, та як їх застосовують.

Що таке процесуальні строки?
Цивільні процесуальні строки - це встановлені Цивільним процесуальним кодексом (ст. 120) України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

За способом встановлення розрізняють два види процесуальних строків: законні і судові строки.

Згідно зі ст. 67 ЦПК строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, - встановлюються судом.

Законні процесуальні строки - це ті строки, вказівка на які міститься в нормах ЦПК і які не можуть бути змінені з волі суб'єктів цивільного судочинства.

Судовий процесуальний строк - строк, установлений за розсудом суду.

Тобто є законні строки, яких повинні дотримуватись як всі учасники судового процесу, так і сам суд. 

Судові процесуальні строки
До даного виду належать строки не встановлені законом, обумовлені конкретними обставинами справи, обумовлені судом або суддею, наприклад:

Відзив на позовну заяву - як правило суд встановлює відповідачу п`ятнадцять днів щоб надіслати відзи з дня отримання їм копії ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та додатків до неї. Згідно ст. 191 ЦПК у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Строк для усунення недоліків позовної заяви - згідно ч.1 ст.121 ЦПК суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали. Та інші.

Законні процесуальні строки в цивільному процесі
Основні законні процесуальні строки в цивільному процесі, котрі потрібно знати позичальнику:

Строк проведення підготовчого засідання - згідно ч.2 ст.196 ЦПКУ дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Строки розгляду справи - відповідно до ст. 210 ЦПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Строк подачі заяви про перегляд заочного рішення - Згідно ст. 284 ЦПК заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Строки апеляційного оскарження - відповідно до ст. 354 ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Строк касаційного оскарження - згідно ст. 390 ЦПК Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Групи процесуальних строків в цивільному процесі 
Залежно від суб'єкта, якому адресовані конкретні процесуальні строки, їх можна розділити на три групи:

Процесуальні строки для здійснення дій суддею (судом)
Заява про забезпечення позову - відповідно до ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.

Ухвала суду про забезпечення позову - згідно ст. 157 ЦПК ухвала суду про забезпечення позову є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Та інші.

Процесуальні строки для здійснення дій особами, які беруть участь у справі
Процесуальні строки для здійснення дій особами які беруть участь у справі, в основному встановлюються законом, але в деяких випадках можуть встановлюватися судом, наприклад:

Відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. ч. 1 ст - 193 ЦПК України

Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі - ч. 7 ст. 178 ЦПК України

Процесуальні строки для здійснення дій іншими учасниками процесу
Наприлад згідно ч. 7 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали.

Обчислення процесуальних строків
Відповідно до ст. 122 ЦПК України строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.

Згідно ст. 123 ЦПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку; строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку, а якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця; якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день; перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події - ст. 124 ЦПК України.

Поновлення процесуальних строків
У відповідності ст. 127 ЦПК України:

1. Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

3. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

4. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), щодо якої пропущено строк.

5. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов’язку вчинити відповідну процесуальну дію.

6. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

7. Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

8. Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Не ігноруйте судовий процес, та не допускайте пропуску процесуальних строків, цим ви зекономите свої час та кошти!

Наша судова практика

ГО Антиколектор в фейсбук

ГО "Антиколектор" | Антиколектор Україна

Громадська організація "Антиколектор" зареєстрована юридична особа

Повна назва: Громадська організація  «Антиколектор»

Скорочена назва: ГО «Антиколектор»

Код ЄДРПОУ: 45147826

Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Платіжні реквізити: Найменування отримувача: ГО АНТИКОЛЕКТОР ТОВ

Код одержувача: 45147826

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA583052990000026005040708241

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»